Arhitekturna zasnova2019-01-02T19:29:50+00:00

I. ARHITEKTURNA ZASNOVA

Na območju gradnje je sprejet Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta. Predmetna gradnja bo umeščena na zemljišču parc. št 64/1, 64/2, 64/3, 62/23 in 62/24 k.o. Košaki.

Prometno je dostop do območja urejen preko ulice Košaški dol iz dveh smeri in sicer iz smeri kolodvora oz mesta in obvozice Lj – Avstrija oziroma Meljske strani. 

Med objekti bodo razporejene dostopne pešpoti in zelene površine. Otroška igrišča bodo razporejena skladno z dokumentacijo.

Izgrajeni bodo trije bloki s podzemno garažo. Vsak blok bosta sestavljala dva z garažo povezana vila bloka. Etažnost je K+P+1+T oziroma K+P+1+2+T, streha objekta je ravna ali rahlo nagnjena.

Oblikovno objekt sledi smernicam sodobne gradnje. Členjenost fasade po barvah in volumnih daje razgiban videz, razbija monotonost in poudarja posamezne elemente kot so vhodi, terase/balkoni ipd. Okna so različnih velikosti in dodatno pripomorejo k razgibanosti.

Stanovanjske stavbe so sestavljene iz vhodnega in zahodnega dela z ločenima vhodoma, dvigali in stopniščema. Povezuje ju skupna garaža za stanovalce. V prvih dveh objetih bo skupno po 18 stanovanj v tretjem pa 24. V garaži bo po izgradnji vseh treh objektov prostora za 90 parkirnih mest, 60 shramb in pripadajoči tehnični prostori ter šest stopnišč skupaj z dvigali.

Dimenzija zaprtih delov pritlične etaž objektov A in B je 45,40m x 20,45m. Objekt C pa meri 46,20m x 20,55m. Balkoni štrlijo iz fasade za 180cm.

II. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA

Stavba bo izvedena v masivni konstrukciji v kombinaciji armirano betonske konstrukcije in opečnih zidov. Predelne stene v posameznih stanovanjih so odvisno od konstrukcijskih zahtev, delno armirano betonske, delno suho montažne.

Stopniščne rame, podesti in hodniki bodo armirano betonski in obdelani s keramiko. Ob vsakem vhodu bo prostorno osebno dvigalo.

Streha stavbe bo železobetonska z dobro akumulacijo toplote in ustrezno toplotno izolirana. Kritina bo strešna folija.

Fasada bo izolirana skladno z veljavnimi predpisi in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom ali fasadnimi ploščami.

Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov je predvidena vgradnja tipskih elementov – termokošar in sistem za preprečitev udarnega zvoka na stopnišču – tronsole v spodnjih dveh etažah.

Fasadno stavbno pohištvo je iz PVC ali ALU profilov zastekljeno z izolacijskim troslojnim termopan steklom.

III. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

STANOVANJA

Vsaka stavba  ima  dva komunikacijska jedra, ki vključujeta stopnišče in dvigalo ter potekata od pritličja do 3. nadstropja.

Stanovanja so dostopna  preko  notranjih veznih  hodnikov, ki so  tudi  posredno  osvetljeni, preko stopnišč. Določena stanovanja imajo omogočen tudi direkten dostop iz dvigala.

Vsa stanovanja imajo dvostransko ali trostransko osvetlitev. 

Vsa stanovanja  imajo lastne zunanje površine. V pritličju jim pripadajo atriji v nadstropjih pa balkoni  ali  terase. V kleti  imajo stanovanja  shrambe in parkirna mesta, ki so dostopna preko dvosmerne rampe locirane na južnem delu območja. 

SKUPNI PROSTORI

Vsi skupni prostori bodo dokončno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščnih ramp bodo obdelani s keramiko. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo slikane s poldisperzijskimi barvami. Vse ograje na stopniščih bodo iz barvane Fe pločevine.

Skupni prostori v kleti in stopnišče so predvideni kot neogrevani hladni prostori. Prav tako bodo neogrevani tudi skupni hodniki v posameznih stanovanjskih etažah.

V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V vsaki stavbi bosta nameščeni električni osebni dvigali.

Glavni dostop v južni in severni del stavbe bo urejen v pritličju skozi predprostor, kjer bodo nameščeni nabiralniki in domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče bo zaprt z električno ključavnico. Vrata se bodo odpirala s ključem oziroma magnetno kartico ali s tipko na internih domofonskih napravah v vseh stanovanjih. Dostop v posamezno stopnišče bo možen tudi iz garaže.

Vstop v garažo bo izveden preko uvozno izvozne rampe in bo opremljen z garažnimi sekcijskimi vrati, prav tako ima nekaj garaž lastna garažna sekcijska vrata. Odpiranje vrat na rampah bo potekalo s pomočjo magnetne kartice.

Objekt  ima  dva dvigala  za  stanovanjski del, nosilnosti minimalno 675kg, s širino teleskopskih vrat najmanj 80 cm .

V stopnišču oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati.

IV. ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve.

Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključena na obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko intelekomunikacijsko omrežje. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike in telekomunikacij v stavbi bodo v skupnih prostorih.

Dovoz v garažo bo urejen iz interne ceste po dvosmerni dovozni rampi. Širina, naklon…

V. ZASNOVA PARKIRIŠČ

V kleti objektov bo po izgradnji 90 parkirnih mest. Nekaj parkirnih mest bo imelo pripravljeno grobo električno inštalacijo za priključek polnjenja vozil na električno energijo. Vsa ostala bodo imela od razdelilne omare do parkirnih mest pripravljene cevi.